“Dogecoin” ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญ-
เป็นที่มาของความเพลิดเพลินสนุกสนาน

พวกเรากำลังพัฒนาสกุลเงินสำหรับทุกๆ คนบนโลกใบนี้
ภายใต้คติที่ว่า “เราจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆ วัน” (do only good everyday)

การทำงานของพวกเรายึดถือคุณค่าดังต่อไปนี้:

Being useful
เราทำตนให้เป็นประโยชน์ เราให้ความสำคัญต่อการใช้งานเหนือความซับซ้อนของเทคโนโลยี
Being personable
เราให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์มากกว่าระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไร
Being welcoming
เราเปิดกว้างต้อนรับความร่วมมือซึ่งมีพื้นฐานจากความเชื่อใจเหนือการแข่งขันและผูกขาด
Being reliable
เราให้ความสำคัญในความแม่นยำถูกต้องของการทำงานมากกว่าความรวดเร็ว

ลงชื่อ

– Billy Markus
– Gary Lachance
– Jens Wiechers
– Max Keller
– Michi Lumin
– Ross Nicoll
– Timothy Stebbing
– Soma Green

15 สิงหาคม 2021


You can sign the Dogecoin Manifesto on Twitter!