“Dogecoin” และ “มูลนิธิ Dogecoin” รวมถึงนักพัฒนาของ “Dogecoin” ทุกคนไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีความร่วมมือใดๆกับ “MoonRabbit AngoZaibatsu” และพวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับ “Doge.org” ทั้งสิ้น (เราทราบมาว่าเว็บไซต์นี้บริหารโดย “MoonRabbit AngoZaibatsu”)

การกล่าวอ้างว่ามีการร่วมมือกันนั้นระหว่างทั้งสององค์กรนั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อภาพลักษณ์ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อโครงการของมูลนิธิ และในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทาง “MoonRabbit AngoZaibatsu” ได้มีความพยายามที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Dogecoin” ทั้งในกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้ทางมูลนิธิมีความจำเป็นต้องป้องกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวที่อาจมีจุดประสงค์ที่ต้องการแสวงหาผลกำไรจากชื่อเสียงของ “Dogecoin” และอาจทำให้เจตนาที่ดีในการสร้าง “Dogecoin” ขึ้นมาตลอด 8 ปีนั้นต้องเสียหายและถูกเข้าใจผิดไปในทางที่ไม่ดีได้

สุดท้ายนี้พวกเราชาว “มูลนิธิ Dogecoin” จะขอยืนหยัดการต่อต้านการกระทำผิดและจะสืบหาข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวต่อไป และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเราขอให้ทุกท่านที่ต้องการติดต่อกับทีมของ “Dogecoin” สามารถติดต่อโดยตรงที่เว็บไซต์ dogecoin.com และ foundation.dogecoin.com เพียงสองช่องทางเท่านั้น และกรุณาไม่ติดต่อกับผู้ที่อาจจะแอบอ้างเป็นตัวแทนของเราผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์อื่นๆ